برگزاری جلسه کارگروه تخصصی ایمنی

۱۹ دی ۱۴۰۲

در اداره آموزش مس شهربابک، جلسه کارگروه تخصصی ایمنی با حضور دکتر گیلیاردی مدیر ایمنی، رئیس ایمنی ابراهیم جعفری و رئیس اداره آموزش مهندس حیدری و همچنین سرکار خانم حسن رحیمی کارشناس برنامه ریزی ایمنی برگزار شد. در این جلسه، سند جامع ایمنی برای برنامه ریزی دوره‌های ایمنی مورد بررسی قرار گرفت.

نظرات
نظر خود را بنویسید