همکاری اداره آموزش با روابط عمومی و خدمات اجتماعی

۰۲ بهمن ۱۴۰۲

همکاری اداره آموزش با روابط عمومی و خدمات اجتماعی 

این جلسه با حضور مهندس حیدری رئیس اداره آموزش ، مهندس بهشتی پور مدیر روابط عمومی و دکتر دوستی مشاوره اداره آموزش در راستای بهبود آموزش در سطح شهرستان برگزار شد.

نظرات
نظر خود را بنویسید