همکاری اداره آموزش با روابط عمومی و خدمات اجتماعی
۱۰ بهمن ۱۴۰۲
اخبار شهر باباک
196 بازدید

همکاری اداره آموزش با روابط عمومی و خدمات اجتماعی 

این جلسه با حضور مهندس حیدری رئیس اداره آموزش ، مهندس بهشتی پور مدیر روابط عمومی و دکتر دوستی مشاوره اداره آموزش در راستای بهبود آموزش در سطح شهرستان برگزار شد.

اخبار مرتبط