سمینار شفقت بر خود
سرفصل‌های دوره
بخش اول : شمینار شفقت بر خویشتن
بخش دوم : سمینار شفقت بر خویشتن