دوره گزارش نویسی و مکاتبات اداری

دوره گزارش نویسی و مکاتبات اداری
ثبت نام دوره

توضیحات

سرفصل‌های دوره

جلسه اول | نامه _ بخش اول
۰۷:۵۹
جلسه دوم | نامه _ بخش دوم
۰۷:۲۷
جلسه سوم | گزارش نویسی _ بخش اول
۰۳:۴۶
جلسه چهارم | گزارش نویسی _ بخش دوم
۰۸:۵۴
جلسه پنجم | بخشنامه
۰۲:۵۶
جلسه ششم | صورت جلسه _ بخش اول
۰۳:۴۶
جلسه هفتم | صورت جلسه _ بخش دوم
۰۴:۰۸
جلسه هشتم | مقاله نویسی _ بخش اول
۰۸:۳۰
جلسه نهم | مقاله نویسی _ بخش دوم
۰۴:۴۴
جلسه دهم | خلاصه نویسی
۰۵:۲۵
جلسه یازدهم | مقدمه ای بر نگارش
۰۴:۱۴
جلسه دوازدهم | مثال‌های نگارشی _ بخش اول
۰۳:۵۳
جلسه سیزدهم | مثال‌های نگارشی _ بخش دوم
۰۵:۴۴
جلسه چهاردهم | مثال‌های نگارشی _ بخش سوم
۰۴:۳۳
جلسه پانزدهم | بررسی نامه‌های اداری _ بخش اول
۱۰:۵۶
جلسه شانزدهم | بررسی نامه‌های اداری _ بخش دوم
۰۶:۲۷
جلسه هفدهم | بررسی نامه‌های اداری _ بخش سوم
۰۸:۰۸
جلسه هجدهم | بررسی نامه‌های اداری _ بخش چهارم
۰۹:۵۸
جلسه نوزدهم | بررسی نامه‌های اداری _ بخش پنجم
۰۹:۱۲
جلسه بیستم | بررسی نامه‌های اداری _ بخش ششم
۰۷:۰۷
جلسه بیست و یکم | بررسی نامه‌های اداری _ بخش هفتم
۰۶:۳۳
جلسه بیست و دوم | بررسی نامه‌های اداری _ بخش هشتم
۰۶:۵۷
جلسه بیست و سوم | بررسی نامه‌های اداری _ بخش نهم
۰۶:۵۷
جلسه بیست و چهارم | دسته بندی گزارش ها
۰۶:۲۱
جلسه بیست و پنجم | برنامه ویراستیار
۱۱:۳۰
جلسه بیست و ششم | قسمت پایانی
۰۲:۴۱