ثبت درخواست‌های اصلاحی در نرم‌افزار جی‌تیمار

با ثبت درخواست‌ها در نرم‌افزار جی‌تیمار، سوابق خرابی تجهیزات ثبت می‌شوند و با آنالیز و تجزیه و تحلیل خرابی‌ها، در جهت کاهش خرابی‌ها و افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات و دسترسی‌پذیری آن‌ها قدم برمی‌داریم. در این دوره با چگونگی ثبت درخواست‌های اصلاحی در نرم‌افزار جی‌تیمار و ردیابی درخواست‌ها و بررسی درخواست‌ها در کارتابل‌های مختلف آشنا می‌شویم.