آموزش نرم‌افزار مدیریت کالا

همان‌طور که می‌دانید، مباحث حوزه تأمین عموماً با سه فیلد اصلی ارتباط دارد. فیلد اول مباحث مربوط به خود کالا، محصول، تجهیزات و بعضاٌ خدمات است. فیلد دوم مربوط به اطلاعات و تبادل اطلاعات است. فیلد سوم مباحث مربوط به حوزه سرمایه و مالی را دربرمی‌گیرد.
نرم‌افزار مدیریت کالا هر سه فیلد را تحت پوشش قرار می‌دهد. ما در این دوره آموزشی بیشتر به مباحث فیلد اول و دوم می‌پردازیم.