رفتار سازمانی مقدماتی

نیروی انسانی هر سازمان عامل اصلی حیات هر سازمان است. امروزه سازمان‌ها برای این‌که بتوانند مدیریت اثربخشی داشته باشند، سعی می‌کنند اهداف علم مدیریت سازمانی را محقق کنند. برای بررسی کامل این مباحث در دو بخش مقدماتی و پیشرفته در خدمت شما هستیم.