کتاب صوتی "زندگی با تمام وجود"
۱۰ بهمن ۱۴۰۲
اخبار شهر باباک
196 بازدید

زندگی با تمام وجود کتابی نوشته برنه براون نویسنده نام‌آشنای حوزه رشد فردی و موفقیت در زندگی است. زندگــی کــردن بــا تمــام وجــود، یعنــی عملــی کــردن ارزش هایــی کــه بــه آنهــا اعتقــاد داریـد.

زندگی با تمام وجود یعنـی پـرورش شـهامت، همدلـی و ارتبـاط، به نحـوی کـه وقتـی صبـح از خـواب بیـدار می‌شـوید، فکـر کنیـد: امـروز چـه همـه‌ی کارهایـم را انجـام دهـم و چـه نیمـه کاره باقــی بماننــد، بــاز هــم خــوب و بــاارزش هســتم. یعنــی وقتــی شــب بــه رخت خــواب می رویـد، بـا خودتـان فکـر کنیـد: بلـه، مـن کامـل نیسـتم، آسـیب‌پذیر هسـتم و گاهـی هـم می‌ترسـم. ولـی ایـن باعـث تغییـر ایـن حقیقـت نمی‌شـود کـه هـم شـهامت دارم و هـم ارزش دوسـت داشـته شـدن و داشـتن حـس تعلـق را دارم.

اخبار مرتبط