جلسه‌ واحد آموزش مجتمع مس شهربابک با روسای امور ذوب خاتون‌آباد

واحد آموزش مجتمع مس شهربابک با روسای امور ذوب خاتون آباد در تاریخ 6 اسفند ماه  جلسه‌ای پیرامون اجرای پروژه حال خوب، در  محل امور ذوب خاتون آباد برگزار کرد.