️ برگزاری دوره آموزشی مدیریت استراتژیک

دوره آموزشی مدیریت استراتژیک، در واحد آموزش مجتمع مس شهربابک به مدت دو روز برگزار شد.
مدرس این دوره جناب آقای ضیاءالدینی بودند و حدود ۲۵ نفر از کارکنان مجتمع در این دوره آموزشی حضور داشتند.

سبد خرید