کادر آموزشی

کادر واحد آموزش

رئیس آموزش : رضا حیدری

مسئول خدمات آموزشی و پشتیبانی

حمیده نبت‌الهدایی

سرپرست برنامه‌ریزی آموزش

عبدالحمید اسدی

سرپرست آموزش

فرامرز کافی

کارشناس برنامه‌ریزی

محمد اسدی

کارشناس برنامه‌ریزی

محمدهادی حاجی‌زاده

کارشناس برنامه‌ریزی

فریده محمودی

کارشناس برنامه‌ریزی

یاسر خدادادی

مسئول آموزش‌های عمومی خاتون‌آباد

محمدرضا میرزازاده

مسئول آموزش‌های عمومی میدوک

 ابوالفضل مردانی‌پور

مسئول آموزش‌های تخصصی خاتون‌آباد

محسن محمودی

مسئول آموزش‌های تخصصی میدوک

الهام استبرقی

مسئول آموزش‌های تخصصی و عمومی شهربابک

اعظم حسن‌رحیمی

مسئول آموزش‌های مجازی

مهدیه میمندی
سبد خرید