کادر آموزشی

کادر واحد آموزش

رئیس آموزش : لونا ابراهیمی

مسئول آمار و هماهنگی با مراکز آموزشی

روح اله امین پور

مسئول خدمات آموزشی و پشتیبانی

حمیده نبت الهدایی

سرپرست برنامه ریزی آموزش

علی پورفتحیان

سرپرست آموزش

فرامرز کافی

کارشناس برنامه ریزی

محمد اسدی

کارشناس برنامه ریزی

محمد هادی حاجی زاده

کارشناس برنامه ریزی

فریده محمودی

کارشناس برنامه ریزی

یاسر خدادادی

مسئول آموزشهای عمومی خاتون آباد

محمدرضا میرزا زاده

مسئول آموزشهای عمومی میدوک

سهیل قنادزاده

مسئول آموزش های تخصصی خاتون آباد

عظیم کرمی زاده

مسئول آموزشهای تخصصی میدوک

محمد امینی

مسئول آموزشهای تخصصی و عمومی شهربابک

اعظم حسن رحیمی

مسئول آموزش های مجازی

مهدیه میمندی
سبد خرید