فضای آموزشی

ساختمان شهربابک

دارای 3 کلاس، هر کدام به مساحت 36 متر

1 سایت کامپیوتر به مساحت 36 متر

 سالن آموزش دوره های عمومی

سالن همایش

 کارگاه جوشکاری

 کارگاه مکانیک

کارگاه PLC  برق

ساختمان میدوک

1 سایت کامپیوتر به مساحت 20 متر

1 کلاس به مساحت 56 متر

1 کلاس زبان با ظرفیت 15 نفر

1 دفتر به مساحت 16 متر

از فضای سالن کنفرانس با ظرفیت 50 نفر و سالن همایش و سمینار با ظرفیت 300  نفر هم استفاده می گردد.

ساختمان خاتون آباد

1 سایت به تعداد 10 کامپیوتر

2 کلاس آموزشی هرکدام  به مساحت 40 متر

1 دفتر به مساحت 25 متر

از سالن همایش هم استفاده می گردد.

سبد خرید