اساتید داخلی

کادر اساتید درون سازمانی

سمیه جاویدی

حوزه تخصصی:
مدیریت تعالی نگهداری و تعمیرات
بهبود سیستم های نرم افزاری نگهداری و تعمیرات

 

محبوبه کیان مهر

حوزه تخصصی:

 

محمد اسدی

حوزه تخصصی:
مکانیک

نام استاد

حوزه تخصصی:
 

نام استاد

حوزه تخصصی:

 

نام استاد

حوزه تخصصی:
مکانیک
سبد خرید